loader

Prataha Sumiran


Title Prataha Sumiran
Artist Shubha Mudgal,
Soma Singh
Price Rs. 150 (CD)
Track Listing
Manglacharan 1:47
Introduction 3:12
Kar Darshan & Bhumi Vandan 0:42
Shri Ganesh Mahima 1:38
Ganesh Prataha Sumiran 2:38
Shri Brahama Mahima 1:41
Brahama Prataha Sumiran 3:19
Shri Vishnu Mahima 1:54
Vishnu Prataha Sumiran 2:36
Shri Shiv Mahima 1:55
Shiv Prataha Sumiran 3:17
Shri Bhagwati Mahima 1:37
Bhagwati Prataha Sumiran 2:38
Shri Ram Mahima 1:45
Ram Prataha Sumiran 4:58
Shri Lalita Mahima 1:42
Lalita Prataha Sumiran 4:09
Shri Surya Mahima 1:45
Surya Prataha Sumiran 3:18
Shri Om Mahima 0:55
Om Dhwani 0:32


Powered by bluecups.in